Dobry Start (300+)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 czerwca 2018

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w pokoju nr 4 oraz  w pokoju nr 5

 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia;
2. przez dziecko lub osobę uczącą
się do 24 roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
3. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
4. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje? Świadczenie nie przysługuje:

1. jeżeli, dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne, pełne utrzymanie
2.
na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie dobry start:

rodzic - dokument tożsamości do wglądu
opiekun prawny - dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny - dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.


Stan cywilny:
1. separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację;
2. rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód.

Dodatkowe dokumenty:
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

 

ISTOTNE POJĘCIA:

dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”;

osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie;

szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

 

 

Jolanta Dołęgowska Z-ca Kierownika

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-07
Data publikacji:2018-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Dołęgowska Z-ca Kierownika
Osoba wprowadzająca dokument:Jan Sobczyński
Liczba odwiedzin:1117