Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lipca 2016

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w okresie od 01 listopada 2015r. do 31 października 2016r. brane są pod uwagę dochody uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy , tj. na podstawie dochodów uzyskanych w 2014 roku.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014r. przyjmuje się dochód w wysokości 2506,00 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przy składaniu wniosku niezbędne są m.in.:
– dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
– zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży

Daniel Szczepański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-08
Data publikacji:2016-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:413