300 + komunikat w sprawie składania wniosków i wypłaty świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lipca 2019

Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

 

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

1. 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
2. 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje? Świadczenie nie przysługuje:

1. jeżeli, dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne, pełne utrzymanie
2.
na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie dobry start:

rodzic - dokument tożsamości do wglądu;
opiekun prawny - dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego;
opiekun faktyczny - dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.


Stan cywilny:

separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację;
rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód.

Dodatkowe dokumenty:


- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

 

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

ISTOTNE POJĘCIA:

dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”;

osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie;

szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowesz szkoły ponagdimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W wyżej wymienionym katalogu szkół uwzglednia się szkoły dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwia  do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz  szkoły policealne (jako typ szkoły ponadpodstawowej).

Jolanta Dołęgowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Dołęgowska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:556