Godziny funkcjonowania pracy Świetlicy środowiskowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 sierpnia 2020

Świetlice środowiskowe w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz przy ul. Jagiełły (budynek Pogoni) czynnę są od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną Procedurą Pobytu Dziecka w Świetlicy Środowiskowej w Prabutach zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 16 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

 

 

 

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

W PRABUTACH

Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego

 

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejsza procedura określa zasady organizacji pobytu dzieci w świetlicy środowiskowej
w Prabutach oraz procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące pracowników świetlicy, dzieci oraz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia;

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.

 

II. Procedury zapobiegawcze:

Na zajęcia organizowane przez świetlicę środowiskową mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Brak możliwości przyjęcia do świetlicy dzieci oraz podjęcia pracy w świetlicy przez pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych;

Po przybyciu dziecka na zajęcia, pracownik dokona pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, u których temperatura ciała nie przekracza 37,0°C. W przypadku temperatury powyżej 37,0°C wychowawca ma obowiązek poinformowania kierownika świetlicy oraz rodzica w celu jak najszybszego odebrania dziecka ze świetlice;

W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w świetlicy oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na stan jej zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji;

Po przybyciu do świetlicy dziecko przebiera się w szatni i dezynfekuje ręce;

W śweitlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek;

Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk dostępnym płynem do dezynfekcji przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je wrzucać do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;

W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci telefonów komórkowych, a także pozostawiania ich na powierzchniach ogólnodostępnych;

W świetlicy korzysta się z naczyń jednorazowych;

Rodzic decydujący się na uczestniczenie dziecka w zięciach jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie.

 

III. Organizacja pracy świetlicy środowiskowej:

Świetlica środowiskowa położona w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 2 sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 10 osób. Świetlica środowiskowa położona w Prabutach przy ul. Jagiełły 34 sprawuje opiekę nad dziećmi
w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 5 osób. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko
i każdego opiekuna;*

*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

Dzieci mogą przebywać w świetlicy przy zachowaniu maksymalnej odległości od siebie, min. 1,5 m;

Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów
z domu i odwrotnie;

Sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie dezynfekować;

Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa;

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie.

 

IV. Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z dziećmi, między innymi:

1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie epidemii w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie;

2. Systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust;

3. Wietrzą salę zajęć, co najmniej raz na godzinę;

4. Zawiadamiają kierownika Świetlicy o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.

 

V. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:

1. Pracownik wykonuje codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne,

w szczególności ważne jest:

a).regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi
i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

b).dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł.

2. Pojemnik z płynem dezynfekującym wraz z tablicą informującą o bezwzględnym obowiązku jego użycia, znajduje się przy wejściu do świetlicy;

4. Pracownik wyposażony jest w termometr, który jest systematycznie dezynfekowany;

5. Obowiązuje nakaz częstego wietrzenia pomieszczeń, przynajmniej raz na godzinę. Szczególnie po przeprowadzonej dezynfekcji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

VI. Postanowienia końcowe:

Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez Kierownika zarządzenia nr 16/2020 z dnia 31.08.2020 r. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

Ewa Tatara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2020-08-24
Data publikacji:2020-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Tatara
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:73