Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 lutego 2022

                                                

Gmina Prabuty przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

-  pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi Asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w :

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4)  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka - osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawno-prawną w okresie  do grudnia 2022 roku  na określoną liczbę godzin do świadczenia usługi w ramach  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU - 6 osób, w tym:

  • 2 dzieci w wieku do 16 roku życia,

  • 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Realizację programu planuje się przy udziale minimum 2 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy zrealizują 1620  godzin usług do grudnia 2022 r.

Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 72.726,00 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022, finansowane z innych źródeł.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiących załączniki do ogłoszenia i dostarczenia ich do  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach , do dnia 3 marca 2022 roku.

Do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach,

  • skany dokumentów wysłać na adres e-mail: sekretariat@mgops.prabuty.pl,

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 552617114

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia do programu

2. Klauzula informacyjna 1

3. Klauzula informacyjna 2

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Tatara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2022-02-24
Data publikacji:2022-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Tatara
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:552