Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

działający przy M-GOPS w Prabutach

pok. nr. 1

CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

PIĄTEK

GODZ. 11:30 - 15:30
   

WTOREK

CZWARTEK

GODZ. 13:00 - 17:00

zapisy pod numerem telefonu: 55 261 71 14 (sekretariat) w godz. 7:30 - 15:30

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ SPOSÓB WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA

  Osoba uprawniona Wykazanie uprawnienia
1 Osoba, któej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz 163, ze zmianami) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobanego świadczenia. Przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2 Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny.
3 Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o któym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 1203) Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojenych i okresu powojennego.
4 Osoba, któa posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203).  Przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
5 Osoba, która nie ukończyła 26 r. ż. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6 Osoba, która ukończyła 65 r. ż. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
7 Osoba, która w wyniku wystapenia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Złożenie oświadczenia, że zachodzi conajmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 * Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1 - 6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 - 6 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5.

 

Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

L.p.

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnejHarmonogram przyjęść beneficjentów ustawy

(dni i godziny)

Udzielający pomocy prawnej

Miejscowość Ulica, nr domu Kod pocztowy Dni przyjęć Godziny przyjęć
1 Kwidzyn

ul. Kościuszki 29 b

siedziba Starostwa Powiatowego

82-500 poniedziałek - piątek 12:00 - 16:00

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego, ul. H. Kołłątaja 9, 93-110 Tczew

radca prawny: Anna Zienkiewicz

2 Prabuty *

ul. Łąkowa 24

siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

82-550

poniedziałek, środa, piątek

wtorek, czwatek

11:30 - 15:30

13:00 - 17:00

 adwokat Katarzyna Szymańska
3  Ryjewo **

ul. Grunwaldzka 70

siedziba Gminnego Ośrodka Kultury

82-420

poniedziałek, wtorek, środa

 

czwartek

 

piątek

 

16:00 - 20:00

 

17:00 - 21:00

 

7:00 - 11:00

 radca prawny Joanna Sadowska

 * Istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania pod nr tel. 55 278 02 14, w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

** Istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania pod nr tel. 55 277 42 28, w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00