Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Procedura Niebieskiej Karty

 

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 1. PODJĘCIE JEJ NIE WYMAGA ZGODY OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

 2. PODJĘCIE INTERWENCJI W ŚRODOWISKU WOBEC RODZINY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ ODBYWA SIĘ W OPARCIU O PROCEDURĘ „NIEBIESKIEJ KARTY

 

 

WSZCZĘCIE PROCEDURY

Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy, który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wypełnienie formularza powinno nastąpić:

 1. w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

 2. w przypadku braku takiej możliwości z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie

 3. w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.

 

 

FORMULARZ „NIEBIESKIEJ KARTY – A” WYPEŁNIA:

PRACOWNIK SOCJALNY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ w miejscu pobytu osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub podczas rozmowy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

 

PRZEDSTAWICIEL GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH podczas rozmowy w siedzibie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

FUNKCJONARIUSZ POLICJI w tracie przeprowadzania interwencji domowej lub podczas rozmowy w siedzibie jednostki Policji,

PRZEDSTAWICIEL OŚWIATY podczas rozmowy w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

PRACOWNIK OCHRONY ZDROWIA (tj. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny) W SYTUACJI:

 1. zgłoszenia się pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału pomocy doraźnej lub innej placówki opieki zdrowotnej udzielającej pomocy medycznej stacjonarnie;

 2. interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, także w przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych w miejscu realizowania wezwania,

 3. hospitalizacji pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie.

Po wypełnieniu formularza ,,Niebieska Karta – A” osobie , co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz „NIEBIESKA KARTA -B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Istotne jest , aby w formularzu wypełnić tabelę dotyczącą funkcjonowania lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

 

W sytuacji gdy osobą dotkniętą przemocą w rodzinie jest dziecko formularz ,,Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularza ,,Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 

POWIADOMIENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Oryginał wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się niezwłocznie przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopia formularza „Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego procedurę.

 2. Z uwagi na fakt, iż dane zawarte w formularzu ,,Niebieska Karta – A” zawierają informacje chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przekazanie ich do Przewodniczącego musi odbywać się w trybie gwarantującym bezpieczeństwo.

  ,,Niebieską Kartę – A” należy przekazać w zamkniętej kopercie do siedziby MGOPS w Prabutach przy ulicy Łąkowej 22, pokój nr 6 ( I piętro) z napisem:

  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

  Niebieska Karta – A .

 3. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza ,,Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ/GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”

 1. Na posiedzenie grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie dotyczy to dzieci.

 2. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą w rodzinie nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 3. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji, opracowują indywidualny plan pomocy i wypełniają formularz ,,Niebieska Karta – C”.

 4. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo. Może ją prowadzić cały skład Grupy Roboczej, w przypadku gdy jest ona zbyt liczna tylko część składu.

 5. Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jak również przez podmioty biorące udział w procedurze, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie , w szczególności w sytuacji stwierdzenia ponownego stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny.

 6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 7. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz ,,Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 8. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 9. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, wypełnia się formularz ,,Niebieska Karta – C”.

 10. Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

 11. Formularz ,,Niebieskiej Karty – C” oraz ,,Niebieskiej Karty – D” podpisywany jest przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, a w razie jego nieobecności przez zastępcę. Na formularzach podpisy składają także przedstawiciele podmiotów biorących udział w spotkaniu w danym dniu.

 12. Wszystkie działania są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

 13. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby dotkniętej przemocą w rodzinie nie przekazuje się kserokopii ,,Niebieskiej Kart – A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnegofunkcjonującego na terenie gminy, do której osoba dotknięta przemocą w rodzinie przeprowadziła się.

 14. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby stosującej przemoc w rodzinie nie przekazuje się kserokopii ,,Niebieskiej Karty – A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy, do której osoba stosująca przemoc w rodzinie przeprowadziła się.

 

DZIECKO W PROCEDURZE „NIEBIESKIEJ KARTY”

 1. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej „działaniami” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a formularz „Niebieska Karta –B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, z zastrzeżeniem, że nie może nią być osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 2. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (w stosunku do dzieci dotyczy to drugiego rodzica, dziadków i pełnoletniego rodzeństwa).

 3. Działania z udziałem dziecka, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa,

 4. Dziecka nie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY

 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku

  a) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

  b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

 2. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:

  a) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;

  b) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;

  c) opis podjętych działań w ramach procedury,

 3. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu, jak również osobę, wobec której istniało podejrzenie, że doznawała przemocy w rodzinie.

 4. Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej zakończenie.

 5. Po zakończeniu procedury pracownik socjalny, który był członkiem Grupy Roboczej zobowiązany jest do monitorowania środowiska przez okres minimum 3 m-cy. Z przeprowadzonych wizyt sporządza notatki służbowe, które przekazuje przewodniczącemu.

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:2495