EDYCJA 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

1 marca 2024

 

Gmina Prabuty przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Miasto i Gmina Prabuty otrzymało:

wartość dofinansowania: 33000,00 zł.

Czytaj więcej o: Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

2 listopada 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2024 r. kwotę 190 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Terminy naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.

Termin rozpatrzenia wniosków;

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-02
Data publikacji:2023-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:115