Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym.

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2015.
 2. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2015r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2015r. lub zaświadczenie o hektarah przeliczeniowych wg stanu na dzień 31.12.2015.
 3.  Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej.
 4. Kopie wszystkich świadectw pracy od roku 2015 do dnia składania wniosku.
 5. W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2015 lub 2016 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 7. Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2015r
 8. W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2015r.
 9. Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu.
 10. Zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pełnej  składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r..
 11. Oświadzcenie o przebiegu zatrudnienia w okresie od 01.01.2015 do dnia złożenia wniosku (druk do pobrania w siedzibie M-GOPS wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego)
 12. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2015. (druk do pobrania w siedzibie M-GOPS wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego). Należy wykazać również kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym os osób fizycznych, czyli kwotę ulgi prorodzinnej na dzieci za 2014r. otrzymanej  w 2015r.

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu, jak również zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

Ważne

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci , zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebna inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

Daniel Szczepański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-08
Data publikacji:2016-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:2058