Warunki przyznania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2019r. poz.2133 ze zmianami), reguluje zasady i tryb ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach
 2. Rozporządzenie Rad Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 z 2001 r. poz. 1817)
 3. Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Z 2013 r. poz. 589)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

 

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem),
 2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres (zgodnie z obowiązującym wzorem),
 3. faktura za dostarczenie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy (dotyczy lokalu mieszkalnego nieposiadającego centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego),
 4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek (dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS).

 

Jeżeli o dodatek mieszkaniowy ubiega się rodzina, w której jedna z osób jest osoba niepełnosprawną, należy przedłożyć:

 1. przeczenie z Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, potwierdzające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (oryginał)

lub

 1. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 23 listopada 2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim (oryginały).

 

DODATEk MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa emerytura od 1 marca 2021 r wynosi: 1.250,88 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. dodatków dla sierot zupełnych,
 2. dodatków pielęgnacyjnych,
 3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z z pomocy społecznej,
 5. dodatku mieszkaniowego,
 6. dodatku energetycznego,
 7. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 8. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 9. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 10. pomocy w zakresie dożywiania.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby,
 2. 40 m2 + 30% = 52,00 m2 dla 2 osób,
 3. 45 m2 + 30% = 58,50 m2 dla 3 osób,
 4. 55 m2 + 30% = 71,50 m2 dla 4 osób,
 5. 65 m2 + 30% = 84,50 m2 dla 5 osób

 

70m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,
 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 1. opłat za gaz przewodowy,
 2. opłat za energię elektryczną,
 3. ubezpieczeń,
 4. podatku od nieruchomości,
 5. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-29
Data publikacji:2016-07-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:1775