Jesteś tutaj: Start / DOPŁATY DO CZYNSZU

DOPŁATY DO CZYNSZU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOPŁATY DO CZYNSZU

Najemcy mieszkań budynku (TBS) przy ul. Obrońców Westerplatte w Prabutach mogą starać się o dofinansowanie do ponoszonych wydatków najmu mieszkania. Maksymalny okres pomocy w ramach dopłat to 15 lat. Jednakże aby móc skorzystać z pomocy finansowej, najemca musi spełnić pewne kryteria.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

 • najemca jest osobą fizyczną,

 • najemca zamieszkuje w lokalu objętym dopłatą,

 • dopłaty przysługują obywatelom Polski mieszkającym na terytorium kraju, oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski (posiadającym kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy lub zezwolenie na pobyt stały ),

 • najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w dniu złożenia wniosku o dopłaty,

 • najemcy nie może przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

 • rozwiązanie umowy najmu innego mieszkania/zrzeczenie się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli najemcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

 • spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe:

Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2024 r. za 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 7.155,48 zł) :

Gospodarstwo 1-osobowe100% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 7.155,48zł , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 20m2

Gospodarstwo 2-osobowe140% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli  10.017.67zł , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 35m2

Gospodarstwo 3- osobowe180% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 12.978,86 , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 50m2

Gospodarstwo 4- osobowe220% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 15.742,06 , powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 65m2

 

 

Współczynnik dochodu zwiększa się o kolejne 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, zaś powierzchnia normatywna lokalu zwiększa się o kolejne 15 m2 na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Sposób liczenia dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o dopłatę.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok, po upływie którego najemca składa wniosek  dopłaty,

- od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

 

Decyzje w sprawie dopłat wprawdzie będzie obowiązywała na okres do 15 lat, jednakże każdego roku będzie odbywać się weryfikacja spełnienia kryterium dochodowego przez wnioskodawcę. W terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem każdych, kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca powinien złożyć oświadczenia dotyczące osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz wysokości dochodów gospodarstwa dochodowego za poprzedni rok. Jeżeli w wyniku weryfikacji sytuacji dochodowej najemcy, nastąpi przekroczenie kryterium dochodowego – wypłata dopłat zostanie wstrzymana.

Od dnia 16 lipca 2023 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wprowadzające możliwość waloryzacji dopłaty do czynszu za najem. Waloryzacja inflacyjna może mieć zastosowanie jeżeli od ostatniej weryfikacji uprawnienia do dopłat nastąpiła podwyżka czynszu. W tym przypadku wysokość waloryzacji jest ustalana proporcjonalnie do wzrostu stawki czynszu, ale w wysokości nie wyższej niż ustalona w oparciu o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ostatnio ogłoszonego dla roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiło podwyższenie stawki czynszu. Waloryzacja jest wyliczana na wniosek najemcy.

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o dopłaty do czynszu (zał. nr 1),

 2. kopia umowy najmu,

 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,

 4. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 2),

 5. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 3),

 6. oświadczenie o braku prawa do własności lub współwłasności mieszkania lub domu (zał. nr 4),

 7. zobowiązanie do zrzeczenia się prawa do mieszkania lokatorskiego lub rozwiązania umowy najmu (zał. nr 5);

 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu (zał. nr 6),

 9. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty (zał. nr 7),

 10. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy (zał. nr 8).

Informacja na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Opłata skarbowa wynosi 10 zł - zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Prabuty:

46 8319 0003 0000 1704 2000 0010

W tytule należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul. Obrońców Westerplatte nr.....lokal nr.....”

 

Magdalena Michałowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOPS Prabuty
Data utworzenia:2022-12-06
Data publikacji:2022-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Michałowska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:971

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-02 08:38:48Daniel SzczepańskiAktualizacja danychDOPŁATY DO CZYNSZU