Nabór uczestników do programu 'Asystent osoby niepełnosprawnej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lutego 2023

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

program finansowany ze Środków Funduszu Solidarnościowego

 

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w planowanej liczbie 5 osób – maksymalnie 360 godzin usług asystenta rocznie;

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w planowanej liczbie 18 osób:

- Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,  w planowanej liczbie 13 osób – maksymalnie 720 godzin usług asystenta rocznie;

- Osoby niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  w planowanej liczbie 5 osób – maksymalnie 360 godzin usług asystenta w roku.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu. Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej mogą być osoby, które:

a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

b) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

c) wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z warunków, których mowa w pkt.1 lub 2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

a) zaświadczenie o niekaralności,

b) pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

c) pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: karty zgłoszenia do Programu, zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu, klauzuli informacyjnej w ramach Programu, klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu oraz złożenie oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach Programu.

Dokumenty należy złożyć w tutejszym ośrodku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 - 14.45, do dnia 22 lutego 2023 roku.

Do wniosku należy dołaczyć kserokopię (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: (55) 261-71-14, 513-079-990.

 

Kierownik Ewa Tatara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-08
Data publikacji:2023-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Ewa Tatara
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Strzelczyk
Liczba odwiedzin:585