Asystent rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 maja 2017

Asystent rodziny realizuje zadania, wg ustawy, z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Dz. U. 2016, poz. 575, w swojej pracy towarzyszy i wspiera rodzinę z dziećmi, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki  i wychowania, a także stwarzana optymalnych warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które umożliwią jej wychowywanie dzieci. Podstawowym zadaniem pracy asystenta z rodziną jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Do innych ważnych zadań, należą między innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,  aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Zasadniczym celem jest więc poprawa warunków życia codziennego rodzin, a także wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez towarzyszenie rodzinom dysfunkcjonalnym, nie potrafiącym samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych. Mając na uwadze utrzymywanie relacji pomiędzy rodziną, a odpowiednimi przedstawicielami służb społecznych, którzy wspomagają procesy odbudowy społecznych kompetencji oraz sprawność   w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Kolejnym celem jest integracja rodziny ze środowiskiem, w którym żyje.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności to zespół działań mających na celu przywrócenie rodzinie samodzielności w oparciu o jej wewnętrzne i zewnętrzne zasoby.

 Asystent rodziny realizuje wspieranie i pracę socjalno-wychowawczą  z elementami terapii w środowisku zamieszkania rodziny i  w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego zadaniem jest pedagogizacja, wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, czasem rzeczowe poprzez towarzyszenie rodzinie w różnych czynnościach dnia codziennego oraz monitorowanie sytuacji rodziny. Jednocześnie asystent rodziny jest również koordynatorem działań wielu innych służb społecznych, działających na rzecz danej rodziny - zajmuje się administrowaniem usług na rzecz pracy z rodziną. W modelowym ujęciu do zadań, a zarazem działań asystenta rodziny należy więc pedagogizacja, wsparcie i monitorowanie sytuacji rodziny. Asystent rodziny motywuje i dopinguje członków rodziny do podejmowania działań, mających na celu poprawę ich sytuacji. Monitoruje również postępy rodziny w realizacji wspólnie opracowanego planu pracy. Stara się poprzez działania diagnostyczne, profilaktyczne i kompensacyjne zmobilizować zasoby jednostki, instytucji i środowiska, aby człowiek bezradny wobec problemów stał się wobec tych i innych pojawiających się w jego życiu trudności zaradny. Asystent rodziny, jako przedstawiciel systemu wsparcia rodziny stara się wzbogacać proces wsparcia i pomocy wartościami wychowania, jak i z drugiej strony realizuje cele wychowania zaspokajając określone potrzeby oraz pomagając  w rozwiązaniu sytuacji trudnych lub konfliktowych.W niektórych rodzinach, tych z wieloma poważnymi, sprzężonymi problemami trwającymi przez lata, głównym celem pracy asystenta będzie pomoc rodzicom w podjęciu decyzji, czy chcą dalej wychowywać dzieci i towarzyszenie w realizacji celów z niej wynikających.

 Efektem pracy socjalno-wychowawczej z rodziną powinna być jej samodzielność życiowa tj. nabycie umiejętności znajdowania rozwiązań trudności występujących w życiu oraz styl życia zgodny z normami społecznymi, tworzenie środowiska życia, które będzie bezpieczne i optymalne dla rozwoju dzieci i innych osób zależnych. Do warunków koniecznych, które muszą być spełnione, aby usamodzielnić rodzinę, należy zaliczyć: bezpieczeństwo dzieci w co najmniej dobrym stopniu rozwinięte umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców (lub opiekunów dziecka), prowadzenia gospodarstwa domowego, dobre relacje w rodzinie, brak zjawiska problemowego używania alkoholu, samodzielność w rozwiązywaniu trudności życia codziennego, poczucie siły, sprawstwa, kontroli nad własnym życiem.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-11
Data publikacji:2017-05-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jan Sobczyński
Liczba odwiedzin:1896